Parko taisyklės

PRAMOGAVIMO RAUBONIŲ PARKE TAISYKLĖS

1.Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja Raubonių pramogų parko, kuriai priklauso įmonės MB ,,Raubonių linksmybės” įm.k. 305690234, MB ,,Raubonių pramogos įm.k. 305692438, MB ,,Raubonių atrakcionai” įm.k. 305145999, MB ,,Šokliukas įm.k. 305757882 (toliau – Parkas) ir prie Parko esančios teritorijos, lankytojų aptarnavimo ir Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, jų teises, pareigas ir atsakomybės ribas, taip pat Parko operatoriaus (toliau – Operatorius) teises ir pareigas. Parko taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Parke ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
1.1. Parko lankytojas yra kiekvienas Parke esantis asmuo, įsigijęs bilietą, gavęs leidimą ar kitu Operatoriaus nustatytu būdu patekęs į Parką (toliau – Lankytojas). Lankytojo ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
1.2. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas. Kiekvienas Lankytojas, įsigijęs bilietą ir patekęs į Parką, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Parko vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
1.3. Taisyklės nėra Operatoriaus pasiūlymas sudaryti sutartį (oferta). Lankytojo veiksmas, kai jis pasirašytinai susipažįsta su šiomis Taisyklėmis yra pasiūlymas (oferta) sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis. Savo ruožtu veiksmas, kai Operatorius arba jo įgaliotas asmuo Lankytojui išduoda kontrolinį štampą (toliau – Štampas), pripažįstamas akceptu. Štampą ant rankos uždeda pats Darbuotojas, tokiu būdu, kad Štampas Lankytojui netrukdytų pramogauti. Operatorius ar jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti pateikto pasiūlymo (ofertos). Šios Taisyklės ir kitos aplinkybės negali būti laikomos nurodymu arba patvirtinimu, kad Lankytojo išreikštas pasiūlymas (oferta) bus akceptuotas. Sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo momentu laikomas momentas, kai Lankytojui išduodamas Štampas.
1.4. Už asmenis iki 18 metų Sutartį sudaro ir su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše pasirašo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). Šis atstovasvisiškai atsako už lydimą asmenį iki 18 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.
1.5. Asmenys nuo 18 metų Sutartį sudaro ir su Taisyklėmis susipažina patys. Asmenį iki 18 metų su taisyklėmis supažindina teisėtas atstovas (tėvas, globėjas ar kt.), išreikšdamas sutikimą sudaryti Sutartį, pasirašo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.) arba pateikiamas Operatoriaus nustatytos formos atstovo pasirašytas sutikimas.
1.6. Štampą visu apsilankymo Parke metu Lankytojas privalo dėvėti ant rankos. Lankytojui, ant rankos neturinčiam Štampo, neleidžiama naudotis pramogomis.
1.7. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis pramogomis tik Sutarties galiojimo metu.
1.8. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Lankytojas nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų.
1.9. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko pramogomis.
1.10. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis pramogomis nesudarę Sutarties, netinkamaisudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą su Taisyklių nuostatomis.
1.11. Pramogauti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

 1. Bendrosios saugumo taisyklės
  2.1. Parke veikia šios pramogos:
  2.1.1. Nusileidimas nuo kalno trasa su padanga;
  2.1.2. Nusileidimas nuo kalno trasa su padanga, kuri baigiasi tramplynu, įkritimu į pripučiamą batutą;
  2.1.3. tramplynas;

2.1.4. 5 vienetai pripučiamų batutų, 2 vienetai vandens želė.

2.1.5. Karuselė ,,Traukinukas”

2.1.6. Karuselė ,,Bitutės”

2.1.7. Karuselė ,,Skriejančios kėdės”

2.1.8. Karuselė ,,Balionai”

2.1.9. Karuselė ,,Kengūros”

2.1.10. Karuselė ,,Laivas”

2.1.11. Karuselė ,,Apžvalgos bokštelis”

2.1.12. Karuselė ,,Maiami”

2.1.13. Karuselė ,,Kirmelė ant bėgių”

2.1.14. Karuselė ,,Arkliukai”

2.1.15. Karuselė ,,Gyvūnų mašinėlės”

2.1.16. Karuselė ,,Music express”

2.1.17. Lazeriniai karai (lazeriniai šautuvai, galvos raiščiai);

2.1.18. Baseinas rankomis minamomis valtimis;

2.1.19. Baseinas elektrinėmis valtimis;

2.1.20. Elektrinės mašinėlės;

2.1.21. Vaikų žaidimų aikštelė su mažais kamuoliukais;

2.1.22. Vaikiška čiuožynė;

2.2. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:
2.2.1. Vaikai iki 18 metų ir negalią turintys asmenys turi teisę lankytis Parke tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių Taisyklių laikymąsi. Vienas suaugęs asmuo vienu metu gali lydėti ne daugiau kaip 6 vaikus.
2.2.2. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų ir prižiūrėtojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.
2.2.3. Parko personalas ir darbuotojai nelaikomi nepilnamečius lydinčiais ir prižiūrinčiais asmenimis šių Taisyklių kontekste. Parko darbuotojai ir personalas nevykdo nepilnamečių asmenų priežiūros, o prižiūri bendrą tvarką Parke ir šių Taisyklių laikymąsi.
2.2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, taip pat pastebėtą inventoriaus gedimą, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.
2.2.5. Lankytojas įsipareigoja vykdyti Operatoriaus personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Parke.
2.2.6. Dėl techninių kliūčių Pramogų parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
2.2.7. Kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Parko personalo darbuotoją, o šalia nesant Parko personalo darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų už Parko personalą atsakingą darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų.
2.2.8. Lankytojas turi elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui.
2.2.9. Lankytojas privalo įsėsti į padangą taip, kaip liepia personalo darbuotojas.
2.2.10. Lankytojas privalo būti apsirengęs tokia apranga, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant.
2.3. Parke griežtai draudžiama:
2.3.1. naudotis Parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų; Draudžiama pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;
2.3.2. rėkauti, švilpauti, klaidinti Parko personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos, stumdytis, bėgioti (Lankytojas gali paslysti ir susižeisti);
2.3.3. pramogauti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų;
2.3.4. pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.).Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 18 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;
2.3.5. vaikščioti po konkrečios pramogos teritoriją, išskyrus naudojant tą pramogą, lipti ant atrakcionų mechanizmo, laipioti konstrukcijomis ar kitaip gadinti Parke esantį inventorių;
2.3.6. atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
2.3.7. vaikus iki 18 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros, pramogomis naudotis sunkesniems nei 120 kilogramų asmenims ir aukštesniems nei 1,85 metro asmenims;
2.3.8. nepilnamečiams asmenims iki 18 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus bei rūkyti;
2.3.9. atsinešti į Parką alkoholinių gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų;
2.3.10. stumdytis, triukšmauti, grubiai ir nepagarbiai elgtis, trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Parko paslaugomis;
2.4. Parke griežtai draudžiama lankytis:
2.4.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;
2.4.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Pramogų parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą (maksimali leidžiama norma – 0,4 promilės) ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Parko, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio;

2.4.3. atsižvelgiant į Lankytojų sveikatos būklę, asmenys, turintys silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas, įvairius kaulų lūžius, stuburo lūžius ar kitas su žmogaus fizine, psichine ar moraline būkle susijusias ligas) privalo nesinaudoti atrakcionais, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių;
2.5. Lankytojas turi teisę:
2.5.1. reikalauti, kad atsakingas Parko darbuotojas supažindintų su šiomis Taisyklėmis prieš Lankytojui pradedant naudotis Parko teikiamomis paslaugomis;
2.5.2. naudotis Parko paslaugomis tik apmokėjęs mokestį už apsilankymą šiame Parke ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Parke teikiamomis paslaugomis.
2.6. Operatorius turi teisę:
2.6.1. į Parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Parko tvarką, kelti pavojų kitų Lankytojų saugumui, higieninei Parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
2.6.2. į Parką neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
2.6.3. bet kuriuo metu pakeisti Parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
2.6.4. pašalinti iš Parko lankytojus, kurie, pažeidžia Parko taisykles ar Parke elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai Lankytojams negrąžinami.

 1. Naudojimosi Parko pramogomis taisyklės:
  3.1. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojas privalo laikytis žemiau išvardintų taisyklių.
  3.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Parke išsidėsčiusiais įspėjamaisiais ženklais ir griežtai jų laikytis; Lankytojas, turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų, privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.
  3.3. Parko pramogomis gali naudotis asmenys nuo rekomenduojamo amžiaus;

3.4. Parko pramogomis turi teisę naudotis tik tie asmenys, kurie yra susipažinę su taisyklėmis ir jų griežtai laikytis.
3.5. Lankytojams griežtai draudžiama atlikti veiksmus, kurie prieštarauja Taisyklėms.
3.6. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų naudojimąsi Parko inventoriumi.
3.7. Lankytojas turi teisę pramogauti tik tam skirtose vietose ir tik tuomet, kai yra visiškai įsitikinęs, kad jo kelyje ar nusileidimo vietoje nėra kliūčių ir kitų Lankytojų, tik tokiu atveju, jeigu prižiūrėtojas davė leidimą naudotis pramogomis.
3.8. Lankytojas privalo išlaikyti saugų atstumą nuo priekyje esančių Lankytojų ir vengti susidūrimo su kitais Lankytojais. Griežtai draudžiama susidurti su kitais Lankytojais. Lankytojas atsako už susidūrimą su kitais Lankytojais ir už susidūrimo pasekmes, jeigu nesilaikė saugaus atstumo arba atliko šuolius bei kitus judesius neįsitikinęs, kad jo kelyje nėra kliūčių ar kitų Lankytojų. Visiškai sustoti ir stovėti nusileidimo vietoje yra draudžiama, nebent tai objektyviai yra neišvengiama.
3.9. Lankytojas Parko pramogas privalo pasirinkti pagal savo turimus įgūdžius ir fizinį pajėgumą.
3.10. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę, ir atsako už tai, kad pasirinktas nusileidimo greitis, judesių trajektorija, kūno padėtis atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems Parko Lankytojams.
3.11. Lankytojui draudžiama kišti rankas ar kojas už rankenų ar spyruoklių, karuselių mechanizmų, kaboti užsikabinus už jų ar kitais būdais jas naudoti ne pagal paskirtį.
3.12. Lankytojas privalo sustoti arba pasišalinti iš pramogų/atrakcionų, jeigu pasijuto pavargusiu, susižeidė, perkaito saulėje ar dėl kitų priežasčių suabejojo savo jėgomis ar sveikatos būkle.
3.13 Ant vienos pramogos vienu metu gali būti tiek Lankytojų, kiek yra sėdimų vietų.
3.14. Lankytojas negali būti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
3.15. Naudotis pramogomis draudžiama nėščioms moterims.
3.16. Draudžiama nusileisti ant galvos ar kitu būdu, kuris keltų pavojų Lankytojo ir kitų Lankytojų sveikatai ar gyvybei.

3.17. Vaikai iki 18 metų metų gali pramogauti tik nepertraukiamai prižiūrimi tėvų ar kitų lydinčių asmenų, kurie visiškai atsako už vaikus, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už vaiko ir vaikui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, vaiko sveikatą ir saugumą.
3.18. Prieš palikdamas vaiką iki 18 metų Pramogų parke, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti sutartį, kurioje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad Sutartyje pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą. Palikti vaiką Parke leidžiama tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam naudotis Parko teikiamomis paslaugomis.
3.19. Tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad vaikai elgtųsi taip, kad nesukeltų pavojaus ir žalos sau bei kitiems.
3.20. Operatorius neteikia vaikų priežiūros paslaugų. Operatoriaus darbuotojai bendrai prižiūri tvarką, tačiau neatsako už paliktus vaikus.

 1. Lankytojo atsakomybė
  4.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims, jų turtui ar sveikatai arba Operatoriui. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai arba globėjai.
  4.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Atrakcionų parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.
  6.3. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Parko darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu Lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
  4.3. Jei Lankytojas nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Operatorius turi teisę uždrausti tokiam Lankytojui terminuotai ar neterminuotai lankytis Parke, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį.
  4.4. Lankytojas, praradęs Apyrankę, neturi teisės naudotis Parke esančiomis pramogomis.
 2. Operatoriaus atsakomybė
  5.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke.
  5.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius ir nenagrinėja Lankytojo pretenzijų, atsiradusių Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
  5.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.
  5.4. Lankytojui Parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, Operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Rekomendacijos Lankytojams
  6.1. Parko administracija rekomenduoja Parke planuojantiems pramogauti Lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis Parke teikiamomis paslaugomis.
  6.2. Atsižvelgiant į Parke esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių Lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos Lankytojams gali būti nerekomenduojamos.
  6.3. Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Parke teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.
  arba būti pamesti.

6.4. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių Taisyklių skyriuose.

 1. Baigiamosios nuostatos
  7.1. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teise fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams.
  7.2. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše.
  7.3. Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų aplinkybių.
  7.4. Pasirašydamas šias Taisykles ir naudodamasis Parko bei Operatoriaus teikiamomis paslaugomis Lankytojas sutinka ir savanoriškai prisiima visišką atsakomybę už savo ir globojamų asmenų saugumą ir sveikatą. Lankytojas patvirtina, kad suvokia, jog netinkamas naudojimasis pramogomis gali sukelti riziką jo ar jo globojamų asmenų sveikatai ir saugumui ir tai, jog tokią riziką gali sumažinti arba visiškai panaikinti jo paties ar jo globojamų asmenų besąlyginis šių taisyklių ir bendrų saugaus elgesio normų laikymasi.
lt_LTLithuanian