Parka noteikumi

IZKLAIDES NOTEIKUMI RAUBĀNIJAS PARKA

1. Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) regulē Rauboniy atrakciju parku, kas pieder uzņēmumam MB "Rauboniy fun" 305690234, MB ,,Rauboniy izklaides inc. 305692438, MB "Raubonii atrakcijas" t.sk. 305145999, MB ,,Šokļiukas t.sk. 305757882 (turpmāk - parks) un parkam piegulošajā teritorijā, apmeklētāju apkalpošanas kārtību un Parkā esošo objektu izmantošanu un uzvedību, obligātās drošības, higiēnas un citas prasības apmeklētājiem, viņu tiesībām, pienākumiem un atbildības limitiem. , kā arī Parka apsaimniekotāja (turpmāk - Apsaimniekotājs) tiesības un pienākumi. Parka noteikumi veidoti, lai nodrošinātu patīkamu atpūtu ikvienam apmeklētājam, labu garastāvokli Parkā un izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, traumām vai citiem zaudējumiem.
1.1. Parka apmeklētājs ir ikviena persona Parkā, kura ir iegādājusies biļeti, saņēmusi atļauju vai iekļuvusi Parkā citā Operatora noteiktā veidā (turpmāk – Apmeklētājs). Tiesiskās attiecības starp Apmeklētāju un Operatoru regulē šie Noteikumi un piemērojamie tiesību akti.
1.2. Operators dod Apmeklētājam tiesības atrasties un izklaidēties Parkā tikai saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem. Katrs Apmeklētājs, kurš iegādājies biļeti un ienācis Parkā, automātiski apliecina, ka ir iepazinies ar Parka iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos bez ierunām ievērot.
1.3. Nav noteikumu Operatora piedāvājums slēgt līgumu (oferta). Apmeklētāja darbība, iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, parakstoties, ir piedāvājums (oferta) noslēgt Līgumu saskaņā ar šiem nosacījumiem. Savukārt par akceptu atzīstama darbība, kad Operators vai tā pilnvarota persona Apmeklētājam izsniedz kontrolzīmogu (turpmāk - Zīmogs). Zīmogu uz rokas uzliek pats Darbinieks, tā, lai Zīmogs netraucē Apmeklētājam izklaidēties. Operatoram vai tā pilnvarotajai personai nav pienākuma pieņemt iesniegto priekšlikumu (piedāvājumu). Šie Noteikumi un citi apstākļi nav uzskatāmi par norādījumu vai apstiprinājumu, ka Apmeklētāja izteiktais Piedāvājums tiks pieņemts. Par Līguma (turpmāk - Līgums) noslēgšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Apmeklētājam tiek izsniegts Zīmogs.
1.4. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, Līgumu slēdz un paraksta likumiskais pārstāvis (vecāki, aizbildņi u.c.) to personu sarakstā, kuras ir iepazinušās ar Noteikumiem. Šis pārstāvis ir pilnībā atbildīgs par pavadāmo personu, kas jaunāka par 18 gadiem, tai skaitā, bet ne tikai, atbildību par pavadošajai un pavadāmajai personai nodarīto mantisko un morālo kaitējumu, pavadošās personas veselību un drošību.
1.5. Personas, kas vecākas par 18 gadiem, Līgumu slēdz un ar Noteikumiem iepazīstas pašas. Personu, kas jaunāka par 18 gadiem, ar noteikumiem iepazīstina likumiskais pārstāvis (vecāks, aizbildnis u.c.), izsakot piekrišanu Līguma noslēgšanai, paraksta likumiskais pārstāvis (vecāki, aizbildņi u.c.) vai paraksta piekrišanu. ar pārstāvja palīdzību tiek iesniegts Operatora noteiktajā formā.
1.6. Zīmogs Apmeklētājam jānēsā uz rokas visu Parka apmeklējuma laiku. Apmeklētājs, kuram uz rokas nav zīmoga, nedrīkst izmantot izklaidi.
1.7. Līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža līdz tās pašas Parka darba dienas beigām neatkarīgi no tā, kurā diennakts laikā Līgums noslēgts. Apmeklētājam ir tiesības izmantot izklaidi Parkā tikai Līguma darbības laikā.
1.8. Operatoram ir tiesības atteikties no Līguma noslēgšanas, kā arī vienpusēji lauzt Līgumu, ja Apmeklētājs neievēro kādu no šo Noteikumu prasībām.
1.9. Personām, kuras nav noslēgušas Līgumu vai izbeidzot Līgumu, nav tiesību izmantot Parka izklaides.
1.10. Šajos noteikumos noteiktie pienākumi attiecas arī uz tām personām, kuras ierodas Parka teritorijā vai jebkādu iemeslu dēļ izmanto Parkā esošās izklaides iespējas, nenoslēdzot Līgumu, nepareizi noslēdzot Līgumu un/vai pēc Līguma termiņa beigām. Tomēr persona, kura neslēdz Līgumu, rīkojas uz savu risku. Fiziska klātbūtne Parka teritorijā nozīmē iepazīšanos ar Noteikumiem un Noteikumu nosacījumu pieņemšanu.
1.11. Izklaide Parkā atļauta tikai pēc iepazīšanās ar šiem Noteikumiem.

 1. Vispārīgi drošības noteikumi
  2.1. Parkā ir pieejamas šādas izklaides:
  2.1.1. Nobrauciena trase ar riepu;
  2.1.2. Nobrauciena trase ar riepu, kas beidzas ar tramplīnu, iekrītot piepūšamā batutā;
  2.1.3. batuts;

2.1.5. 5 vienības piepūšamie batuti, 2 vienības ūdens želejas.

2.1.6. Karuselis "Vilciens"

2.1.7. Karuselis "Bites"

2.1.8. Karuselis "Lidojošie krēsli"

2.1.9. Karuselis "Baloni"

2.1.10. Karuselis "Ķenguri"

2.1.11. Karuselis "Kuģis"

2.1.12. Karuselis "Novērošanas tornis"

2.1.13. Karuselis "Maiami"

2.1.14. Karuselis "Tārps uz sliedēm"

2.1.15. Karuselis "Zirgi"

2.1.16. Karuselis "Dzīvnieku automašīnas"

2.1.17. Karuselis "Mūzikas ekspresis"

2.1.18. Lāzeru kari (lāzera pistoles, galvas lentes);

2.1.19. Baseins ar rokām mīnētām laivām;

2.1.20. Baseins ar elektriskajām laivām;

2.1.21. Elektriskās mašīnas;

2.1.22. Bērnu rotaļu laukums ar mazām bumbiņām;

2.1.23. Bērnu slidkalniņš;

2.2. Izmantojot visus Noteikumu 2.1. Mr. uzskaitītās izklaides, uz Apmeklētāju attiecas šādi vispārīgi drošības noteikumi:
2.2.1. Bērniem līdz 18 gadu vecumam un personām ar invaliditāti ir tiesības apmeklēt Parku tikai viņus uzraugošu pilngadīgu personu pavadībā, kuras kopā ar viņu uzraudzībā esošajām personām ir atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu. Viens pieaugušais vienlaikus var pavadīt ne vairāk kā 6 bērnus.
2.2.2. Apmeklētājam ir jāievēro Operatora darbinieku un uzraugu mutiskās prasības un norādījumi.
2.2.3. Parka darbinieki un darbinieki šo noteikumu kontekstā nav uzskatāmi par personām, kas pavada un uzrauga nepilngadīgos. Parka darbinieki un personāls neuzrauga nepilngadīgos, bet uzrauga vispārējo kārtību Parkā un šo noteikumu ievērošanu.
2.2.4. Apmeklētājam nekavējoties jāinformē Parka darbinieki par parkā notikušu neveiksmīgu notikumu, kā arī par konstatēto inventāra kļūmi.
2.2.5. Apmeklētājs apņemas ievērot Operatora personāla norādījumus par drošības prasībām un šo Noteikumu ievērošanu Parkā.
2.2.6. Tehnisku šķēršļu dēļ atsevišķu pakalpojumu izmantošana Atrakciju parkā var tikt uz laiku aizliegta. Tādā gadījumā biļetes cena netiek pārrēķināta un nauda apmeklētājam netiek atgriezta.
2.2.7. Neskaidrību gadījumā Apmeklētājs nedrīkst veikt nekādas darbības un nekavējoties sazināties ar tuvāko Parka darbinieku, bet Parka darbinieka prombūtnes gadījumā lūgt tuvumā esošos Apmeklētājus piezvanīt Parka darbiniekam. Neskaidrību gadījumā Apmeklētājam nav tiesību veikt jebkādas darbības bez personāla atļaujas/norādījuma.
2.2.8. Apmeklētājam jāuzvedas tā, lai tas neradītu briesmas un nenodarītu kaitējumu sev, apkārtējiem un Operatoram.
2.2.9. Apmeklētājam jāiekāpj riepā, kā norādījis darbinieks.
2.2.10. Apmeklētājam jābūt ģērbtam tādā apģērbā, kas netraucē un nerada briesmas izklaides laikā.
2.3. Parkā ir stingri aizliegts:
2.3.1. izmantot Parka pakalpojumus, valkājot nepiemērotu apģērbu (piemēram, apakšveļu) vai nevalkājot apģērbu; Izklaides laikā aizliegts nēsāt priekšmetus, kas var izkrist, kā arī asus priekšmetus;
2.3.2. kliegt, svilpt, mulsināt Parka darbiniekus, bez iemesla saucot palīdzību, grūstīties, skriet (Apmeklētājs var paslīdēt un gūt savainojumus);
2.3.3. izklaidēties alkohola vai citu psihoaktīvu vielu reibumā;
2.3.4. izklaidēt personas ar veselības problēmām, kuru slimības var saasināties, izmantojot Parka izklaides (adrenalīns, fiziskās aktivitātes u.c.). Šī noteikuma izpildi attiecībā uz Apmeklētāju, kas jaunāks par 18 gadiem, nodrošina pavadošais Apmeklētājs;
2.3.5. staigāt pa konkrētas atrakcijas teritoriju, izņemot šīs atrakcijas izmantošanu, kāpt uz atrakciju mehānismiem, kāpt konstrukcijās vai citādi sabojāt parka inventāru;
2.3.6. veikt dabiskas lietas ārpus tualetes;
2.3.7. atstāt bez pieaugušo uzraudzības bērnus, kas jaunāki par 18 gadiem, izmantot izklaidi personām, kas ir smagākas par 120 kilogramiem un personām, kuras ir garākas par 1,85 metriem;
2.3.8. nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 18 gadiem, lietot un iegādāties alkoholiskos dzērienus un smēķēt;
2.3.9. ienest parkā alkoholiskos dzērienus, kā arī stiklus, plīstošus un asus priekšmetus;
2.3.10. grūstīties, trokšņot, uzvesties nepieklājīgi un necienīgi, neļaut citiem Apmeklētājiem izmantot Parka pakalpojumus;
2.4. Parka apmeklējums ir stingri aizliegts:
2.4.1. personas, kas slimo ar infekcijas, vīrusu vai citām lipīgām slimībām, kā arī personas ar vaļējām brūcēm un/vai citiem veselības traucējumiem, kas var apdraudēt pašas personas vai citu Apmeklētāju veselību un/vai dzīvību;
2.4.2. personām alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā. Atrakciju parka darbiniekiem ir tiesības pieprasīt personas reibuma pārbaudi (maksimālā pieļaujamā likme 0,4 promiles) un iereibušu apmeklētāju izlūgt no Parka, nekompensējot samaksāto ieejas maksu;

2.4.3. ņemot vērā Apmeklētāju veselības stāvokli, personas ar sliktu veselības stāvokli (sirds slimības, galvas traumas, dažādi kaulu lūzumi, mugurkaula lūzumi vai citas slimības, kas saistītas ar personas fizisko, garīgo vai morālo stāvokli) nedrīkst izmantot atrakcijas, jo tas var izraisīt negatīvas sekas;
2.5. Apmeklētājam ir tiesības:
2.5.1. pieprasīt, lai parka atbildīgais darbinieks viņus iepazīstina ar šiem Noteikumiem, pirms Apmeklētājs sāk izmantot Parka sniegtos pakalpojumus;
2.5.2. izmantot Parka pakalpojumus tikai pēc šī parka apmeklējuma maksas samaksāšanas vai parkā sniegto pakalpojumu lietošanas tiesību iegūšanas citos Operatora noteiktos veidos.
2.6. Operatoram ir tiesības:
2.6.1. neielaist Parkā personas, kuru uzvedība var traucēt Parka kārtību, apdraudēt citu Apmeklētāju drošību, Parka higiēnisko stāvokli un/vai būt pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām uzvedības normām;
2.6.2. neielaist parkā personas, ja tās nepiekrīt ievērot vai nesaprot šos noteikumus;
2.6.3. jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Parkā sniegto pakalpojumu sarakstu un/vai to cenas;
2.6.4. izņemt no Parka apmeklētājus, kuri pārkāpj Parka noteikumus vai nedroši uzvedas Parkā. Šajā gadījumā nauda Apmeklētājiem netiks atgriezta.

 1. Parka izklaides lietošanas noteikumi:
  3.1. Izmantojot visus Noteikumu 2.1. Mr. uzskaitītās izklaides, Apmeklētājam ir jāievēro zemāk uzskaitītie noteikumi.
  3.2. Apmeklētājam iepriekš jāiepazīstas ar Parkā izvietotajām brīdinājuma zīmēm un tās stingri jāievēro; Ja apmeklētājam ir kādi jautājumi vai neskaidrības, viņam jāsazinās ar Operatora darbinieku un jālūdz visa nepieciešamā informācija.
  3.3. Parka izklaides var izmantot cilvēki no ieteicamā vecuma;

3.4. Tiesības izmantot parka izklaidi ir tikai tām personām, kuras pārzina noteikumus un stingri tos ievēro.
3.5. Apmeklētājiem ir stingri aizliegts veikt darbības, kas ir pretrunā ar Noteikumiem.
3.6. Apmeklētājam jābūt vērstam uz Parka inventāra drošu izmantošanu.
3.7. Apmeklētājam ir tiesības izklaidēties tikai tam paredzētajās vietās un tikai tad, kad viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka viņa ceļā vai piezemēšanās vietā nav šķēršļu vai citu Apmeklētāju, un tikai šajā gadījumā, ja uzraugs ir devis atļauju izmantojiet prieku.
3.8. Apmeklētājam jāievēro droša distance no priekšā esošajiem Apmeklētājiem un jāizvairās no sadursmes ar citiem Apmeklētājiem. Ir stingri aizliegts uzdurties citiem apmeklētājiem. Apmeklētājs ir atbildīgs par sadursmēm ar citiem Apmeklētājiem un par sadursmes sekām, ja nav ievērojis drošu distanci vai veicis lēcienus un citas kustības, nepārliecinoties, ka viņa ceļā nav šķēršļu vai citu Apmeklētāju. Pilnībā apstāties un stāvēt nosēšanās vietā ir aizliegts, ja vien tas nav objektīvi neizbēgami.
3.9. Apmeklētājam ir jāizvēlas Parka izklaides atbilstoši savām prasmēm un fiziskajām spējām.
3.10. Apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par savu veselību un dzīvību, kā arī atbild par to, lai izvēlētais nobrauciena ātrums, kustības trajektorija, ķermeņa stāvoklis atbilstu Apmeklētāja prasmju līmenim un neradītu draudus citiem Parka apmeklētājiem.
3.11. Apmeklētājam aizliegts likt rokas vai kājas aiz rokturiem vai atsperēm, karuseļa mehānismiem, pakārt tos aizāķējot vai izmantot citādi neatbilstoši paredzētajam mērķim.
3.12. Apmeklētājam jāapstājas vai jāatstāj izklaide/atrakcijas, ja viņš jūtas noguris, ievainots, pārkarsis saulē vai citu iemeslu dēļ šaubās par saviem spēkiem vai veselību.
3.13. Vienā izklaidē vienlaikus var būt tik daudz Apmeklētāju, cik sēdvietu.
3.14. Apmeklētājs nedrīkst būt guvis kakla traumas vai traumas, sirdsdarbības traucējumus vai asinsspiediena traucējumus, nav sastieptas vai pārrautas cīpslas, nav guvuši rokas vai plecu lūzumus; nav muguras, kakla, kaulu vai muskuļu traumu vai problēmu un nekādu citu traucējumu.
3.15. Izklaides izmantošana grūtniecēm ir aizliegta.
3.16. Aizliegts nolaisties uz galvas vai jebkādā citā veidā, kas apdraudētu Apmeklētāja un citu Apmeklētāju veselību vai dzīvību.

3.17. Bērnus, kas jaunāki par 18 gadiem, var izklaidēt tikai nepārtrauktā vecāku vai citu pavadošo personu uzraudzībā, kuras ir pilnībā atbildīgas par bērniem, tostarp, bet ne tikai, atbildību par bērnu un viņam nodarīto mantisko un nemantisko kaitējumu. bērnu, bērna veselību un drošību.
3.18. Pirms bērna līdz 18 gadu vecumam atstāšanas Atrakciju parkā par viņu atbildīgajai personai jāparaksta līgums, kurā nepieciešams norādīt bērna vārdu, vecumu, tālruņa numuru. Par bērnu atbildīgā persona garantē, ka Līgumā sniegtā informācija ir pareiza un uzņemas pilnu atbildību par nepareizas informācijas sniegšanu. Bērna atstāšana Parkā atļauta tikai pēc tam, kad par bērnu atbildīgā persona ir rūpīgi iepazinusies ar Noteikumiem un ar parakstu apliecinājusi, ka bērna veselības stāvoklis ļauj izmantot Parka sniegtos pakalpojumus.
3.19. Vecākiem vai citām pavadošajām personām jānodrošina, lai bērni uzvedas tā, lai neradītu briesmas un kaitējumu sev un citiem.
3.20. Operators nesniedz bērnu aprūpes pakalpojumus. Operatora darbinieki parasti uzrauga pasūtījumu, bet nav atbildīgi par pamestiem bērniem.

 1. Apmeklētāja atbildība
  4.1. Apmeklētājs ir atbildīgs par bojājumiem un zaudējumiem, kas to darbības vai bezdarbības dēļ nodarīti trešajām personām, to īpašumam vai veselībai vai Operatoram. Par nepilngadīgo, personu ar invaliditāti nodarīto kaitējumu atbild viņu vecāki vai aizbildņi.
  4.2. Nepilngadīgo bērnu vecāki, aizbildņi vai citi pavadošie pilngadīgie ir atbildīgi par pavadošo nepilngadīgo un personu ar invaliditāti iepazīstināšanu ar Atrakciju parka noteikumiem un šo noteikumu ievērošanu.
  6.3. Apmeklētājam, kuram Parkā radušies mantiskie un/vai nemantiskie bojājumi, par to nekavējoties jāziņo jebkuram Parka darbiniekam, norādot notikuma vietu, laiku un apstākļus. Ja Apmeklētājs neievēro šo nosacījumu, vēlākās sūdzības netiks izskatītas.
  4.3. Ja Apmeklētājs neievēro Noteikumos noteiktās prasības, Operatoram ir tiesības aizliegt šādam Apmeklētājam apmeklēt Parku uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, kā arī vienpusēji lauzt Līgumu.
  4.4. Apmeklētājam, kurš pazaudējis Aproci, nav tiesību izmantot Parka atrakcijas.
 2. Operatora atbildība
  5.1. Operators ir atbildīgs par drošas un kvalitatīvas izklaides nodrošināšanu Parkā.
  5.2. Operators neuzņemas atbildību par negadījumiem vai zaudējumiem un neizskata Apmeklētāja pretenzijas, kas izriet no Apmeklētāja Noteikumu vai tiesību aktu noteikumu pārkāpuma, vispārējo pienākumu rīkoties rūpīgi un rūpīgi.
  5.3. Operators nav atbildīgs par Parka teritorijā pazaudētām, nozaudētām vai citādi nepieskatītām Apmeklētāju mantām.
  5.4. Lankytojui Parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, Operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Ieteikumi apmeklētājiem
  6.1. Parka administrācija iesaka apmeklētājiem, kuri plāno izklaidēties Parkā, pārliecināties, vai viņu veselības stāvoklis ļauj izmantot Parkā sniegtos pakalpojumus.
  6.2. Atkarībā no izklaides daudzveidības Parkā, kā arī konkrēto Apmeklētāju fiziskā vai garīgā stāvokļa, noteiktas izklaides Apmeklētājiem var nebūt ieteicamas.
  6.3. Apmeklētājiem, kuri valkā jebkura veida brilles, Parkā sniegtos pakalpojumus ieteicams izmantot tikai pēc šņoru piestiprināšanas brillēm.
  vai pazust.

6.4. Ar konkrētu pakalpojumu sniegšanu saistītie ieteikumi ir izklāstīti citās šo noteikumu sadaļās.

 1. Nobeiguma noteikumi
  7.1. Operatoram vai tā izmantotajām trešajām personām ir tiesības fotografēt, filmēt vai citādi fiksēt Apmeklētāju Parka teritorijā. Visas ar ierakstīšanu saistītās tiesības pieder Operatoram. Operatoram ir tiesības ierakstīto materiālu bez maksas izmantot mārketinga vai citiem likumīgiem mērķiem.
  7.2. Operatoram ir tiesības apstrādāt Apmeklētāja personas datus, kas norādīti ar Noteikumiem iepazinušos personu sarakstā.
  7.3. Izklaides var netikt organizētas sliktu laika apstākļu vai citu apstākļu dēļ.
  7.4. Parakstot šos Noteikumus un izmantojot Parka un Apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus, Apmeklētājs piekrīt un brīvprātīgi uzņemas pilnu atbildību par savu un savu apgādājamo drošību un veselību. Apmeklētājs apliecina, ka apzinās, ka nepareiza izklaides izmantošana var radīt risku viņa vai viņa aprūpē esošo personu veselībai un drošībai un ka šādus riskus var samazināt vai pilnībā novērst viņa paša vai viņa aprūpē esošo personu bezierunu šo noteikumu un vispārīgo noteikumu ievērošana. drošas uzvedības normas.
lvLatvian